Loading...
Home2021-09-02T14:52:17+01:00

Wat is Jihad?

Wanneer, tegen wie
en hoe dient Jihad
gevoerd te worden?

Wederopstanding

Argumenten voor de
wederopstanding

Vrouwenrechten

Welke positie en status
geeft de Koran aan
de vrouw?

Hemelvaart

Multidimensionaal
bestaan en de
hemelvaart

God Tawheed

Waarom staat God
ellende en verdriet toe
volgens de Koran?

Tolerantie

De tolerantie
van de Islam

De Koran vertaling

Deze bijzondere vertaling voorzien van commentaren en voetnoten van Ali Unal is een uitgave van Uitgeverij de Rijn. De Koran vertaling vanuit het Engels heeft enkele jaren in beslag genomen en er hebben meerdere personen aan gewerkt. Het eerste concept is het werk van de heer Emrullah Erdem. Onze speciale dank gaat naar hem uit voor de door hem verrichtte inspanningen. Vervolgens heeft de heer Ibrahim Spalburg het eerste concept grondig gelezen, gecorrigeerd, voorzien van opmerkingen en een tweede concept gemaakt. Dit tweede concept is uitgebreid besproken met een voor dit doel samengesteld team bestaande uit de heren Izzet Ozkan, Ahmed Kaya, Alper Alasag, Resul Kazanci en andere geïnteresseerden. Het project heeft vervolgens enige tijd stilgelegen totdat Uitgeverij de Rijn besloot over te gaan tot het publiceren van dit omvangrijke werk.

Uitgeverij de Rijn stelt zich ten doel informatie over de islam in de Nederlandse taal te verschaffen en richt zich vooral op moslimjongeren die in Nederland opgroeien en behoefte hebben aan deze informatie. De uitgifte van boeken is de belangrijkste activiteit van Uitgeverij de Rijn.

Met deze uitgebreide De Koran vertaling voorzien van commentaren, voetnoten en bijlagen, die meer diepgang en achtergrondinformatie verschaft, hoopt de Uitgeverij een bijdrage te leveren aan meer kennis en begrip bij moslims en andere geïnteresseerden over de islam als godsdienst en wereldreligie.

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van de publicatie. Moge Allah hen rijkelijk belonen voor hun inspanningen

Is een exacte vertaling van de Koran mogelijk ?

Het is onmogelijk om een woord te veel in de Koran te vinden. Terwijl gebeurtenissen zonder in detail te treden worden aangehaald, geeft hij de hoofdzaken aan en laat de details over aan het brein. De luisteraar of lezer kan het ontbrekende [deel zelf] invullen door bekendheid met het verhaal en/of gewoon gezond verstand. Zo wordt het Goddelijk gebod aan Adam en Eva om de (verboden) boom niet te benaderen, in vers 2:35 gevolgd door Satan die hen laat “struikelen”. Er gebeurde echter een aantal dingen tussen deze twee gebeurtenissen, die in een interpretatiestudie zouden moeten worden uitgelegd.

Om een ander voorbeeld te geven: “Nu, na al die tijd, herinnerde een van de twee (gevangenen), die bevrijd was (wat Jozef hem had gevraagd) en zei hij: Ik zal u informeren over de betekenis, dus zend mij er op uit!” “Jozef, O man van de waarheid!…” (12:45-46)

Tussen “dus stuur mij erop uit” en “Jozef, o man van de waarheid!” gebeurt er een aantal din­gen, dat het verhaal weglaat: “Dus zend mij erop uit naar Jozef, zodat ik hem naar de interpretatie van de droom kan vragen. Ze stuurden hem. Hij verliet het hof van de koning om naar de gevan­genis te gaan. Hij arriveerde daar en, na toestemming te hebben gekregen van de gevangenisbe­waarder om binnen te treden, deed hij dat. Hij kwam bij Jozef en, na wederzijdse begroetingen, zei hij: “Jozef, o man van de waarheid!” Door deze gebeurtenissen weg te laten, verhaalt de Koran in het kort en komt zonder enig verlies van duidelijkheid. In deze studie hebben wij ervoor ge­kozen om sommige van dergelijke weggelaten gebeurtenissen tussen haakjes te vermelden, zodat de lezer het makkelijker kan begrijpen.

Waarom is God een? Is er een God?

Over het bestaan en de eenheid van God

Echter, als het ontstaan van dingen die in het heelal bestaan, waarvan de meesten levenloos, onwetend en onbewust zijn of als ze levend zijn, machteloos zijn en onvoldoende kennis hebben, een voor een aan zichzelf of aan de natuur worden toegeschreven of aan hun oorzaken, die zelf levenloos, onwetend en onbewust zijn, dan zouden die dingen geschapen moeten zijn uit het absolute niet-bestaan. Dit is onmogelijk.

Het scheppen van de hemelen en de aarde vereist een perfecte, oneindige macht die geen partner heeft. Anders zou deze macht beperkt worden door een eindige macht, wat onmogelijk of ondenkbaar is. Een oneindige macht heeft geen medestanders nodig en is niet verplicht om zoiets toe te laten, zelfs als ze zouden bestaan (wat niet het geval is). God heeft Zich nooit een zoon genomen, noch is er een [andere] god naast Hem; want anders zou elke god zeker gestreefd hebben naar absolute onafhankelijkheid met wat hij schiep onder zijn gezag en zij zouden zeker geprobeerd hebben om elkaar te overweldigen.” (23:91);

“Feit is dat als er in beiden (de hemelen en op de aarde) andere goden waren dan God, dan zouden beiden
(werelden) beslist tot chaos vervallen.” (21:22)

Het concept van God, de kern van de godsdienst, ontaardde in antropomorfisme, de vergoddelijking van de engelen, het toekennen van partners aan God, de poging om profeten of godvruchtige mensen te verheffen tot “incarnaties” van God en het personifiëren van Zijn attributen door middel van afzonderlijke goden.

Het optekenen en bewaren van de Koran

Hoe is de Koran bewaard?

Het is algemeen aanvaard dat de Almachtige God gedurende de menselijke geschiedenis 124.000 profeten heeft gezonden. Volgens de islamitische definitie is een profeet iemand die met belangrijke boodschappen komt. “De boodschappen van de religie” die zijn gebaseerd op het ge­loof in het bestaan en de eenheid van God en Zijn engelen, de missie of taak van het profeetschap en de profeten, de openbaring en goddelijke geschriften, de wederopstanding en het hiernamaals, en de goddelijke voorbeschikking, inclusief de menselijke vrije wil. Deze “boodschappen” bieden tevens een op dit geloof gebaseerd leven aan en beloften en waarschuwingen met betrekking tot het al dan niet accepteren van dit geloof en aanbod.

Door de geschiedenis heen kwam het regel­matig voor dat de religie aanzienlijk werd veranderd, waarop een (nieuwe) profeet werd gekozen de religie te doen opleven en te herstellen en enkele wijzigingen in de regels aan te brengen of nieuwe wetten voor het dagelijks leven in te voeren. Deze profeet, die gewoonlijk een boek meek­reeg, werd “boodschapper” genoemd en zijn missie “boodschap”. Vijf van deze boodschappers, te weten Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, vrede zij met hen allen, worden in de Koran genoemd in een vers van soera asj-Sjoeraa (42:13) en worden gezien als de grootste van alle boodschappers.

“Beweeg je tong niet om het gehaast (in je hart op te nemen). Voorzeker is het aan Ons om het bijeen te brengen (in jouw hart) en om jou in staat te stellen het (uit het hoofd) voor te dragen. Dus wanneer Wij het voordragen, volg dan deze recitatie; daarna is het aan Ons om het uit te leggen.” (75:16-19)

“Want het is voorzeker een glorieus, onoverwinnelijk boek. Onwaarheid kan er nooit toegang toe hebben, hetzij van voren of van achteren (hetzij door argumenten en benaderingen gebaseerd op moderne filosofieën of door aanvallen gebaseerd op eerdere geschriften); (het is) het Boek dat in delen is neergezonden van de Ene Alwijze, meest Prijzenswaardige (aan Wie alle lofprijzing en dankbaarheid toebehoort).” (41:41-42)

“En wanneer de Koran wordt gereciteerd, geef er gehoor aan en luister in stilte opdat jullie barmhartigheid getoond wordt.” (7:204)

Waarom Islam?

Eigenschappen die mensen tot de islam aantrekken

A.J. Arberry heeft er op gewezen dat de reden voor de verspreiding van de islam, de islam zelf is en zijn godsdienstige waarden.
Hij schrijft: “De snelheid van de verspreiding van de islam, opvallend genoeg in de gebieden die al lang geleden christelijk waren geworden, is een cruciaal feit van de geschiedenis…
“Dit, en het belang van de simpele boodschap die hij bevatte, is de sleutel tot het geheim van een van de grootste omwentelingen in de geschiedenis der godsdiensten“

Islam en tolerantie

De tolerantie van de islam is bijzonder relevant als een verklaring voor zijn verspreiding

 

Hans Barth schreef dat de moslim-Turken de volgelingen van verschillende godsdiensten toestonden om hun godsdienstige verplichtingen en rituelen uit te voeren en dat de christelijke onderdanen van de Ottomaanse sultan vrijer waren om hun levens te leiden dan de christenen die leefden onder het bestuur van een andere, rivaliserende christelijke sekte (Le Droit du Croissant, 143). Popescu Ciocanel, op zijn beurt, zwaait lof toe aan de moslim-Turken door te vermelden dat het een geluk was voor het Roemeense volk dat zij leefden onder het bewind van de Turken en niet onder dat van de Russen of Oostenrijkers, omdat anders “geen spoor van de Roemeense natie zou overblijven (Revue du Monde Musulman).” (Voor beide citaten, zie: Djevad, 71-72,91)

Welke positie en status geeft de Koran aan de vrouw?

 

De mens is niet identiek geschapen, maar wel gelijk(-waardig) geschapen. Met dat onderscheid in het achterhoofd, is er geen excuus voor enig argument dat de vrouw inferieur is ten opzichte van de man. Het feit dat de islamitische wet vrouwen gelijke, maar geen identieke, rechten geeft toont aan dat hij – het wezen van – de vrouw als een vrouw erkent, met respect voor zowel de verschillen in de (lichamelijke en geestelijke) gesteldheid en de persoonlijkheid als de gelijkheid van haar behoefte aan sociale en politieke waardigheid (waardering).

De vrouw wordt erkend als een volwaardige en gelijke partner van de man in de voortplanting van de mensheid. Hij is de vader, zij is de moeder en beiden zijn essentieel voor het leven. Haar rol is niet minder belangrijk dan dat van de man. In haar partnerschap heeft zij een gelijk deel in respect en waardigheid; inderdaad geniet zij als moeder meer respect en zorg van de kinderen, overeenkomstig het bevel van de Profeet: “Het paradijs ligt onder de voeten van moeders.” (an-Nasaa’ie, “Djihaad”, 6)

Een vrouw heeft gelijke rechten volgens de wet om contracten te sluiten, om te ondernemen en commerciële ondernemingen te leiden om onafhankelijk rijkdom te vergaren en te bezitten. Haar leven, haar bezittingen en haar eer zijn net zo heilig als die van de man. Als zij een overtreding begaat, is haar straf niet minder of meer dan die van een man in dezelfde situatie. Als haar kwaad is aangedaan of zij is benadeeld, krijgt zij een compensatie gelijk aan wat een man in dezelfde situatie zou krijgen (zie soera 2:178; en soera 4:92-93). Afgezien van de erkenning van de vrouw als een onafhankelijk mens, erkend als even essentieel voor het voortbestaan van de mensheid, heeft de islamitische wet (afgeleid van de Koran) een aandeel van de erfenis aan de vrouwelijke erfgenamen toegewezen, zoals uitgelegd is in soera an-Nisaa, voetnoot 5.

Wat is Jihad volgens de Koran?

Wanneer, tegen wie en hoe dient Jihad gevoerd te worden, wordt terrorisme aangemoedigd in de Koran?

De verzen in de Koran bevelen oorlog niet aan, maar staan het toe op voorwaarde dat het wordt gevoerd voor Gods zaak om de barrières tussen de mensen en God te verwijderen en ter verdediging.

– Schend geen enkele overeenkomst die jullie zijn aangegaan; plunder niet;

– Wees niet onrechtvaardig of martel niet;

– Raak kinderen, vrouwen, ouderen of andere niet-strijdende mensen van de vijand niet aan;

– Vernietig geen gaarden of bebouwde grond;

– Vernietig geen vee;

– Behandel godsdienstige mensen die een kluizenaarsleven leiden of in kloosters leven met respect en spaar hun gebouwen (Ibn al-Athier, 3:227)

Wederopstanding

De volgende zes vragen kunnen met betrekking tot de wederopstanding gesteld worden:

Eén: waarom zal de wereld vernietigd worden? Is de vernietiging ervan noodzakelijk?
Twee: is degene die het zal vernietigen en de bouwer die het weer zal herbouwen daartoe in staat?
Drie: is de vernietiging van de wereld mogelijk?
Vier: als het mogelijk is, zal het werkelijk worden vernietigd?
Vijf: is de wederopbouw van de wereld wel mogelijk?
Zes: zal het daadwerkelijk opnieuw worden gebouwd?

Het menselijke geweten, dat de bewuste natuur van de mensheid is, weerspiegelt eeuwig geluk en wie er dan ook aan dit bewustzijn gehoor geeft, zal hem telkens weer over de eeuwigheid horen spreken.

De hemelvaart van de profeet Mohammed

Multidimensioneel bestaan en de hemelvaart

 

De hemelvaart is een van de grootste wonderen van de profeet Mohammed – vrede zij met hem. De Profeet bereikte een spirituele perfectie en volledige verfijning door geloof en aanbidding en als beloning nam God hem mee naar Zijn Heilige Aanwezigheid. Ontsnapt uit de gevangenis van “natuurwetten” en materiële oorzaken en herrezen boven de beperkingen van het lichamelijk bestaan, overbrugde de Profeet – vrede zij met hem – heel snel grote afstanden en oversteeg alle dimensies van het bestaan tot hij de Heilige Aanwezigheid van God had bereikt.